معرفی
معرفی
طرح های موسسه
نیازمندی
نیازمندی
قرض الحسنه
قرض الحسنه
پرداخت اینترنتی
ارتباط با ما
ارتباط با ما
پرداخت اینترنتی
نیت خود را انتخاب کنید

سال تاسیس

سال 1367

توسط جمعی از فارغ التحصیلان

سال های ابتدایی

پخش ارزاق

چهل خانوار در
جنوب تهران

در حال حاضر

سرپرستی

بیست و یک خانوار در
جنوب تهران

علت کم شدن تعداد خانواده‌ها آن است که سرپرستی خانواده‌های بی‌سرپرست فعالیتی پیچیده وسخت می‌باشد. همچنین این اقدام تجربه جدیدی می‌باشد که بدین صورت درسایرموسسات خیریه به چشم نمی‌خورد.
فعالیت ها
سرپرستی خانواده ها
در این طرح تا کنون نزدیک به 21 خانواده تحت سرپرستی این موسسه قرار گرفته اند. این سرپرستی مادی و معنوی به نحوی است که کرامت خانواده ها خدشه دار نگردد و همچنین همواره رویکرد موسسه تشویق آنان به آموزش های تحصیلی و مهارتی جهت معرفی آنان به مشاغل است.
اعطای وام قرض الحسنه
در این طرح تا کنون نزدیک به 20 خانواده تحت سرپرستی این موسسه قرار گرفته اند. این سرپرستی مادی و معنوی به نحوی است که کرامت خانواده ها خدشه دار نگردد و همچنین همواره رویکرد موسسه تشویق آنان به آموزش های تحصیلی و مهارتی جهت معرفی آنان به مشاغل است.
کمک به تحصیل دانش آموزان نیازمند
در این طرح تا کنون نزدیک به 20 خانواده تحت سرپرستی این موسسه قرار گرفته اند. این سرپرستی مادی و معنوی به نحوی است که کرامت خانواده ها خدشه دار نگردد و همچنین همواره رویکرد موسسه تشویق آنان به آموزش های تحصیلی و مهارتی جهت معرفی آنان به مشاغل است.
هدف اصلی موسسه خیریه دانشجویی امام هادی (ع) ، سعی دررفع نیاز محرومین با رویکرد تلاش جهت مستقل شدن آنها است.
موسسه خیریه دانشجویی امام هادی (ع) کاملا مستقل بوده وازهیچ نهاد، سازمان ویاصنف خاصی حمایت نمی‌شود.اغلب گردانندگان این موسسه دانشجویان هستند که کاملا به صورت خیرخواهانه دراین موسسه فعالیت می‌نمایند.
ارتباط با ما
0912-1172871
info@700daneh.com
کد پستی
لویزان - خیابان شهید فرشادی - خیابان شهید شاه رضای - ومقوفه فرهنگی ادب - دفتر خیریه دانشجویی امام هادی
با عرض پوزش این قسمت در حال آماده سازی می باشد
با عرض پوزش این قسمت در حال آماده سازی می باشد
با عرض پوزش این قسمت در حال آماده سازی می باشد